Kinderopvang natuurlijk

Pedagogisch beleid

Voor een gezonde ontwikkeling heeft elk kind een omgeving nodig waar groei mogelijk is. In de Wet kinderopvang zijn vier doelen van de kinderopvang benoemd.

Daaronder het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties, het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties en de overdracht van waarden en normen. Het opdelen van de ontwikkelingsgebieden in opvoedingsdoelen heeft iets kunstmatigs. Het kind is immers één geheel en onlosmakelijk verbonden met de mensen en de fysieke wereld om hem heen.

Toch stelt de ontwikkeling van de afzonderlijke gebieden ook ‘eigen’ criteria aan de inbreng van de leidster, aan de omgeving, aan het spelmateriaal en de dagelijkse activiteiten. Vandaar dat Heemhuys de vier opvoedingsdoelen heeft vertaald in een eigen pedagogisch beleid.

Ons eerste doel
Wij bieden kinderen emotionele en fysieke veiligheid in een huiselijke, vertrouwde omgeving. Een plek waar kinderen zich geborgen voelen en zich onvoorwaardelijk geaccepteerd weten door een betrouwbare vertrouwenspersoon. Het accent zal daarbij liggen op tijd voor individuele verzorging.

Ons tweede doel
Wij bieden kinderen de ‘vrije ruimte’ die zij als persoon nodig hebben voor hun lichaam, ziel en geest. Belangrijk daarbij zijn het ervaren van een gezond levensgevoel en een gevoel voor schoonheid. Het accent zal daarvoor liggen op de vrije bewegingsontwikkeling in samenhang met de ontwikkeling van de tastzin, de levenszin, de bewegingszin en de evenwichtszin. De dagelijkse activiteiten in een Heemhuys, zowel binnen als buiten, sporen deze ontwikkeling spontaan aan.

Ons derde doel
Wij scheppen een sociale ruimte waar kinderen mogen ervaren deel te zijn van een kinderrijk dag-gezin. Daarbij horen helpen, het zich in de ander verplaatsen, kunnen communiceren en samenwerken, leren voor zichzelf op te komen op een manier die een ander in zijn waarde laat. Dit alles begeleiden wij liefdevol.

Ons vierde doel
Wij bieden een inspirerende huiscultuur waar de normen en waarden van onze cultuur eigen gemaakt kunnen worden. Door onze handelingen en uitingen met aandacht, respect en scheppende creativiteit zo voor te leven dat ze voor de kinderen mogen leiden tot interesse in de medemens en de wereld.

Ouders ontvangen na inschrijving/plaatsing van hun kindje het uitgebreide Heemhuys pedagogisch beleidsplan.

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk